MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

 • het concept en het programma voor de beoogde NES Manifestatie is door de werkgroep binnen budget afgerond;
 • de Grote Kerk staat dit vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s bij evenementen helaas op 8 oktober a.s. nog NIET toe;
 • het bestuur heeft nu een optie op gebruik van de Grote Kerk genomen op 14 óf 28 januari 2022 om dan deze NES Manifestatie te houden in plaats van de Nieuwjaarsbijeenkomst begin januari;
 • het lijkt wenselijk tijdig voordien inzicht te krijgen in de belangstelling hiervoor onder de leden, kortom: “wordt vervolgd”;
 • de verwachting van de persconferentie van het kabinet op 14 september a.s. is, dat de 1,5 meter richtlijn vanaf 25 september 2021 opgeheven zal zijn;
 • wervende communicatie vanuit de tafelpresidia, met name via de website en NES Actueel, moet het weer organiseren van de NES-activiteiten in bredere zin vanaf 25 september ondersteunen;
 • mocht na de persconferentie op 14 september a.s. de 1,5 meter regel onverhoopt de komende maanden gehandhaafd blijven, dan zal worden bezien of een coronatoegangsbewijs kan leiden tot “meer deelnemers aan bepaalde binnen-activiteiten zonder inachtneming van de 1,5 meter regel”, respectievelijk het beperken van mogelijke gezondheidsrisico’s. Het bestuur heeft hiertoe mandaat gevraagd aan de Algemene Vergadering op 16 september 2021;
 • het tafelvoorzittersoverleg vindt plaats op 10 september 2021;
 • op 11 september 2021 staat de NES weer op de Pleinmarkt in Epe;
 • de Algemene Vergadering van de NES is uitgesteld naar een fysieke mogelijkheid op 16 september 2021 om 15:00 uur in de RABO-zaal, met voorinschrijving en stemming over het coronatoegangsbewijs;
 • desgevraagd heeft het bestuur besloten de functionele email-adressen van de Tafels beschikbaar te gaan stellen aan alle leden van de tafelpresidia;
 • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 7 oktober 2021;
 • het eerstvolgend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 3 december 2021.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo