MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

Kijk voor het laatste nieuws over de
corona-maatregelen ook op de Home pagina!

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • de eerste Tiemeborrel op 29 oktober j.l. was een geslaagde start;
  • als follow-up aan de Pleinmarkt wordt op 12 november 2021 een kleinschalige informatiebijeenkomst voor nieuwe leden en aspirant leden, die zich aangemeld hebben, georganiseerd in de Sociëteitskamer;
  • de Werkgroep NES Manifestatie kan voor de beoogde bijeenkomst in januari 2022 geen passende locatie beschikbaar krijgen, dus opnieuw uitstel naar een later moment in 2022;
  • op 14 januari 2022 zal daarom de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Grote Kerk van Epe plaatsvinden;
  • de Werkgroep Revitalisatie bestaat inmiddels uit Fokko Andringa, Hans Tromp, Eric van Hoorn en Jan Paasman, waarbij enige vrouwelijke aanvulling noodzakelijk is. Het bestuur verzoekt hen adviezen uit te brengen over werving van nieuwe, jongere leden, over het daartoe benodigde wervingsmateriaal, over de daartoe noodzakelijke nieuwe activiteiten en over daartoe mogelijke alternatieve locatie(s);
  • gestart is met de invulling van het Activiteitenschema 2022 met bestuursactiviteiten en een groot deel van de tafel-activiteiten. De komende maand zullen nog enkele Tafels hier verdere invulling aan geven met hun activiteiten;
  • het bestuur heeft van de Algemene Vergadering op 16 september 2021 mandaat gekregen om – indien nodig – gebruik te maken van het corona-toegangsbewijs (CTB). Inmiddels heeft de Rijksoverheid besloten dit vanaf 6 november 2021 verplicht te stellen. Het NES protocol is daaraan aangepast. Mochten de maatregelen van de Rijksoverheid op enig moment anders zijn dan nu, dan zal naar bevind van zaken gehandeld worden;
  • ook dit jaar komt er door corona een NES Special uit over 2021, die samen met de contributienota 2022, per post zal worden toegestuurd;
  • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 2 december 2021;
  • het eerstvolgend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 3 december 2021.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo