MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

 • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 5 maart 2021;
 • het tafelvoorzittersoverleg (TVO) is voorzien op 19 maart 2021;
 • de Algemene Vergadering van de NES wordt uitgesteld tot de namiddag van 3 juni 2021 in de RABO-zaal, met voorinschrijving;
 • de stukken voor de Algemene Vergadering 2021 zullen tijdig voor de oorspronkelijk geplande datum van 11 maart 2021 via een speciale NES Actueel aan alle leden beschikbaar worden gesteld;
 • de penningmeester is doende de kascommissie de komende weken de gelegenheid te bieden het financieel verslag 2020 te beoordelen;
 • op de voormelding begin december aan alle leden over de voortzetting van de huidige bestuurssamenstelling zijn geen reacties ontvangen;
 • na ontvangst van de stukken voor de Algemene Vergadering hebben de leden de gelegenheid reeds per mail te reageren op met name de Concept Begroting 2021 en op het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2022 gelijk te houden aan die van 2021;
 • het NES protocol d.d. 01.12.2020 met RIVM-richtlijnen, waaraan de leden zich dienen te houden, is aangevuld met de mondkapjesplicht bij bewegen in publieke binnenruimten vanaf die datum, eenmaal gezeten in een ruimte mag het mondkapje af;
 • het bestuur denkt in het tweede kwartaal de wekelijkse koffie-inloop te kunnen verzorgen, alsmede een maandelijkse Tiemeborrel in zowel de Sociëteitskamer als de ds Prinszaal, met voorinschrijving;
 • voorbereidingen voor een groot evenement ter vervanging van de Nieuwjaarsbijeenkomst en als opmaat naar herstart van grotere NES-activiteiten in de loop van het derde kwartaal worden aangezet. Gemikt wordt dan weer op een BBQ in augustus en in de maanden daarna een aantal verschillende buffetten. Dan wordt ook weer de vrijwilligers-borrel in ere hersteld;
 • het activiteitenschema 2021 is nog steeds in voorbereiding met nog een soort “plan B” voor het eerste halfjaar maar, met het vooruitzicht van de beschikbaarheid van een vaccin voor de meeste van onze leden ergens in die periode, een tweede halfjaar zoals we gewend waren.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo