GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE

Introductie
De op de website 'nesepe.nl' verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. De houder van de website, Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit te Epe, beoogt naar beste vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie te waarborgen.

Links naar andere websites
Houder maakt op deze website links naar andere websites waarvan hij meent dat die nuttig en interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Houder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van zou kunnen gemaakt worden.

Aansprakelijkheid
Houder van de website kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op deze website bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De informatie op deze website kan onjuistheden en typefouten bevatten. Houder is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Algemeen
Houder van de website behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aanvaardt gebruiker deze voorwaarden.

Intellectueel Eigendom
Houder behoudt zich alle rechten van industriële en intellectuele eigendom voor. De e-mailadressen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij op deze website zijn opgenomen.Top