Op 1 maart 2019 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:
- in haar nieuwe samenstelling is het bestuur gestart met een eerste aanzet “revitaliseren van de NES”
  met als doel de continuïteit van de vereniging op de wat langere termijn
- de Tiemeborrel is op vrijdag 15 maart a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 22 maart 2019
- het voorjaarsbuffet is op vrijdag 22 maart 2019 (italiaans !!)
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 5 april 2019

 

En verder, na afloop Algemene Vergadering dd. 14 februari 2019:
- het bestuur gaat het huidige huurcontract op enkele punten bespreekbaar maken bij verhuurder (Kulturhus Epe)
- reserve-lid kascommissie 2019 wordt Jan Vervoort
- de begroting 2019 van het bestuur is goedgekeurd
- de contributie vanaf 1-1-2020 is vastgesteld op € 65,00 per lid per jaar
- het Huishoudelijk Reglement is aangevuld met twee toevoegingen
- Nico Buis is benoemd als zesde lid van het bestuur
- het bestuur is gevraagd in 2019 mogelijke beschikbaarstelling van de ledenlijst achter de log-in te toetsen
  aan de nieuwe privacywet (AVG)

Top